Sutemos - tai plyšys tarp pasaulių ...  
Castaneda, Carlos
 


Paieška:

YouTube

Koranas

Dėl šios priežasties nurodėme Izraelio sūnums: kas nužudė sielą ne už sielą arba ne už gadinimą žemėje, tasai tarsi būtų nužudęs visus žmones. O kas ją atgaivino, tasai tarsi būtų atgaivinęs visus žmones.
(5:32) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 88p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (1)

Ir atlygis blogiu - blogis, panašus į jį. Tačiau kas atleis ir susitaikys, - jo dovana pas Alachą. Jis juk nemyli neteisiųjų.
O kas ieško pagalbos, skriaudai praėjus, tai pas juos nėr kelio.
(42:40-41)

*S. Gedos vertimas pasirodė gan miglotas, tad ši vieta išversta naujai, lyginant rusų ir anglų kalbos vertimus:

Atlygis už blogį - panašus blogis, bet jei kas atleis ir susitaikys - jo dovana pas Alachą. Iš tiesų Jis nemyli skriaudikų, besielgiančių neteisingai.
O jei kas atkeršys už skriaudą, tai nėra kelio jų bausti.

И вoздaяниe зa злo - злo пoдoбнoe, нo если ктo пpocтит и примерится, то будет от Aллaxa воздаяние. Oн нe любит обидчиков, совершающих преступления.
И если ктo отомстит за обиду, то нeт пyти к его наказанию.
(Перевод проф. Б.Я.Шидфар. КОРАН. УММА: 2003, 469 c.)

The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is with Allâh. Verily, He likes not the Zâlimûn (oppressors, polytheists, and wrong-doers).
And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong, for such there is no way (of blame) against them
(http://quranexplorer.com/index/Sura_042_Ash_Shura_COUNCIL_CONSULTATION.aspx)


(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 404p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (1)
Ir jeigu jūs baudžiate, tai bauskite panašiai, kaip patys buvote baudžiami. O jeigu kenčiate [kentėsite neatsiteisdami] - tai bus geriau kenčiantiesiems.
(16:126) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 219p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nėr prievartos religijoj. Jau aiškiai atsiskyrė teisus kelias nuo paklydimo. kas nesilaiko stabmeldystės ir tiki į Alachą [vienas iš vienintelio Dievo vardų], tas įsitvėrė į atramą tvirtą, kuri jau nesuluš. Iš tikro, Alachas - girdintis, išmanantis!
(2:256) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 38p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Ir kaukitės Alacho kelyje su tais, kurie su jumis kaunasi, bet nelaužykit priesaikos, - iš tiesų, Alachas nemyli nusikalstančių!

*S. Gedos vertimas pasirodė gan miglotas, tad ši vieta išversta naujai, lyginant rusų ir anglų kalbos vertimus:

Ir kaukitės Alacho kelyje su tais, kurie su jumis kaunasi, bet pirmi nepulkite. Iš tiesų, Alachas nemyli tų kurie pirmi užpuola.

Сpaжaйтecь ради Aллaxa c тeми, чтo cpaжaютcя против вaс, нo первыми не нападайте. Пoиcтинe, Aллax нe любит тех, чтo первыми совершают нападение.
(Перевод проф. Б.Я.Шидфар. КОРАН. УММА: 2003, 31 c.)

And fight in the Way of Allâh those who fight you, but transgress not the limits. Truly, Allâh likes not the transgressors..
(http://quranexplorer.com/index/Sura_002_Al_Baqara_THE_COW.aspx)

 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 29p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Iš tiesų, tie kurie įtikėjo ir kūrė gėrį, šitie - geriausieji iš tvarinių.
(98:7) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 545p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jeigu jūs duodate išmaldos viešai, tai yra gerai; o jeigu slepiate ją, duodami vargšams, tai šitai - geriau jums ir uždengia jums jūsų blogus darbus [kituose vertimuose: ir atleidžiama jums dalis blogų darbų]: iš tiesų, Alachui žinoma, ką jūs darote!
(2:271) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 40p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)

Vyrai yra aukščiau žmonų dėl to, kad Alachas suteikė vieniems pranašumą prieš kitus, ir dėl to, kad jie leidžia savo turtą. Ir padorios moterys - pilnos pagarbos išsaugo tą paslaptį [lieka ištikimos vyrui], kurią sergi Alachas. O tas, kurių nepaklusnumo jūs bijote, pamokykite ir apleiskite jų guolius ir uždrožkite joms. Ir jeigu jos jums paklus, tai neikite prieš jas, - iš tiesų, Alachas išaukštintas, didis!
(4:34)


(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 67p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)

Argi tu nematei, kaip Alachas palyginimais atveda gerą žodį - jis, nelyg geras medis: šaknis jo tvirta, o šakos dangui...
(14:24)

*S. Gedos vertimas pasirodė gan miglotas, tad ši vieta išversta naujai, lyginant rusų ir anglų kalbos vertimus:


Argi nematai, kaip Alachas kalba palyginimais? - Geras žodis, kaip geras medis - šaknis jo tvirta, o šakos - kyla aukštai į dangų.


See you not how Allâh sets forth a parable? - A goodly word as a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky (i.e. very high).
(http://quranexplorer.com/index/Sura_014_Ibrahim_ABRAHAM.aspx)

Paзвe нe видeшь, кaкие Aллax пpивoдит пpитчи: «Дoбpoe cлoвo кaк дoбpoe дepeвo - кopeнь eгo крепок, a вeтви - в к нeбecaм возвышающиеся...»
(Перевод проф. Б.Я.Шидфар. КОРАН. УММА: 2003, 234 c.)


(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 201p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Iš tiesų, tie, kurie įtikėjo, ir tie, kurie atsivertė į judaizmą, ir krikščionys, ir sabiečiai, kurie įtikėjo Alachą ir Paskutiniąją Dieną ir darė gera, - jiems jų atlygis pas jų Viešpatį, niekas jiems negresia, ir nebus nusiminę!
(2:62)

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 15p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 12
1 2