Žinomi posakiai:


ab uno disce omnes [lot.], iš vieno spręsk apie visus (Vergilijus).

*

ad augusta per angusta [lot.], į aukštybes siauru keliu (V. Hugo), t.y. per sunkumus į laimę.

*

addio [adijo; it.], lik sveikas! likite sveiki! sudie!

*

adieu [sk. adjė; pranc.] , sudie!

*

a la guerre comme a la guerre [sk. a lia ger kom a lia ger; pranc.], kare kaip kare, t.y. veikti nepalankiomis, sunkiomis aplinkybėmis.

*

alea jacta est [sk. alea jakta est; lot], burtas mestas (Cezaris), t.y. galutinai nutarta, tvirtai pasirįžta.

*

amicus certus in re incerta cernitur [sk. amykus certus in re incerta cernitur; lot.] tikrą draugą pažinsi nelaimėje (Ciceronas).

*

amicus Plato, sed magis amica veritas [sk. amykus pliato, sed magis amyka veritas; lot.] Platonas - draugas, bet tiesa - dar didesnis draugas (Aristotelis), t.y. tiesa brangesnė už viską.

*

apres nous le deluge [sk. aprė nū le deliūž; pranc.], po mūsų nors ir tvanas (Liudvikas XV).

*

ars longa, vita brevis [sk. ars lionga, vyta brevis; lot.] menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas (Hipokratas), t.y. meno kūriniai gyvena ilgiau už kūrėjus.

*

asinus asino et sus sui pulcher [sk. azinus azino et sūs sūjy pulcher; lot.], asilas gražus asilui, o kiaulė - kiaulei.

*

audiatur et altera pars [sk. audijatur at altera pars; lot.], tebūnie išklausyta ir antroji pusė (Seneka)

*

au revoir [ sk. o revuar; pranc.] iki pasimatymo!

*

aut Caesar, aut nihil [sk. aut cėzar, aut nihil; lot.], arba Cezaris, arba nieko (Čezarė Brodža), t.y. arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnę arba niko iš manęs nebus.

*

ave, Caesar, mortituri te salutant! [sk. ave cėzar, moritūry te saliūtant; lot.], būk svaikas. Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina! (Romos gladiatorių kreipimasis į imperatorių prieš kovą).

*

barbara non facit philosophum [sk. barbara non facit filozofum; lot.], barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo, mokslingumo.

*

beati possidentes [lot.], palaiminti, kurie turi (Horacijus).

*

bella matribus detestata [sk. belium matribus detestatad; lot.], motinų prakeikti karai (Horacijus).

*

bis dat, qui cito dat [sk. bis dat, kvy cito dat; lot.], dvigubai duoda tas, kas greitai duoda (Publicijus).

*

bonjour [sk. bonžūr; pranc.], laba diena! sveiki!

*

Caesar non supra grammaticos [sk. cėzar non supra gramatikos; lot.], nė valdovas nėra aukštesnis už kalbininkus (Kasijus), t.y. gramatikos dėsniai yra objektyvūs, ir nė valdovas negali jų pakeisti.

*

calmitas nulla sola [sk. kalmitas nulia solia; lot.], nelaimė viena neateina.

*

captatio benevolentiae [sk. kaptacijo benevolencijė; lot.], siekimas įgyti palankumą, geros valios pareiškimas.

*

carpe diem [sk. karpe dijem; lot.], skink dieną (Horacijus), t.y. džiaukis diena, naudokis proga, negaišk laiko.

*

cave, ne cadas [sk. kave, ne kadas; lot.], saugokis, kad nekristum (apie greit aukštai iškilusius žmones).

*

cedant arma togae [sk. cedant arma togė; lot.], ginklai tenusileidžia togai (Ciceronas), t.y. tebūnie taika.

*

cherchez la femme [sk. šeršė lia fam; pranc.], ieškok moters, t. y. čia gali būti įpainiota, prisidėjusi, kalta moteris (kai kokio dalyko priežastis yra neaiški).

*

chi va piano, va sano [sk. ki va pjano, va sano; it.]; kas lėtai eina, teisingai eina.

*

cogito, ergo sum [sk. kogito, ergo sum; lot.], mąstau, vadinasi, egzistuoju (Dekartas).

*

congnosce te ipsum [sk. kognosce te ipsum; lot.], pažink pats save

*

concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur [sk. konkordija res parvė kreskunt, diskordija maksimė diliabuntur; lot.], sutariant iš mažų dalykų išauga dideli, nesutariant - ir labai dideli sunyksta (Saliustijus), t.y. santaika stato, nesantaik griauna.

*

consuetudo est altera natura [sk. konsvetūdo est altera natūra; lot.], įpratimas - antras prigimimas (Ciceronas)

*

contra principia negantem disputari non potest [sk. kontra principija negantem disputari non potest; lot.], negalima ginčytis su žmogumi, nesilaikančiu principų.

*

contra vim non valet jus [sk. kontra vim non valet jūs; lot.], prieš smurtą įstatymai negalioja.

*

cui bono [sk. kujy bono; lot.], kieno naudai?

*

cui prodest? [sk. kujy prodest; lot.], kam naudinga?

*

cuique suum [sk. kujykve suum; lot.], kiekvienam savo; kas kam priklauso.

*

cuius regio, eius religio [sk. kūjus regijo, ejus religijo; lot.], kieno valdžia, to ir religija.

*

cum tacent, clamant [sk. kum tacent, kliamant; lot.], kai tyli - šaukia (Ciceronas), t.y. tylėjimu rodomas nepritarimas.

*

debemus morti nos nostraque [sk. debemus morti nos nostrakve; lot.], mes ir visa, kas mūsų, turime mirti (Horacijus).

*

de gustibus non (est) disputandum [lot.], dėl skonio nesiginčijama.

*

de mortuis aut bene, aut nihil [lot.], apie mirusiuosius (reikia kalbėti) arba gerai, arba nieko (Plutarchas)

*

dente lupus, cornu taurus petit [sk. dente liupuskornū taurus petit; lot.] vilkas puola dantimis, jautis - ragais (Horacijus), t.y. kiekvienas kovoja savaip.

*

dictum sapienti sat est [sk. diktum sapijenti sat est; lot.], protingam pasakyta pakankamai, pakanka ir vieno žodžio (Plautas).

*

discordia res maximae dilabuntur [sk. diskordija res maksimė diliabuntur; lot.], nesantaika sunaikina didžiausius dalykus (Saliustijus).

*

divide et impera! [lot] , skaldyk ir valdyk! Senovės romėnų užkariautojų principas.

*

dixi [sk. diksi; lot.], pasakiau, t.y. baigiau kalbėti.

*

dixi et animam levavi [sk. diksi et animam levavi; lot.], pasakiau ir širdį nuraminau, pasakiau ir man palengvėjo.

*

docendo discimus [lot.], mokydami mokomės (Seneka)

*

do, ut des [lot.], duodu, kad (ir tu man) duotum.

*

dulce et decorum est pro patria mori [sk. dulce et dekorum est pro patrija mori; lot.], malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės (Horacijus).

*

dum spiro, spero [lot.], kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju (Ovidijus)

*

duobus litigantibus tertius gaudet 
[sk. duobus lytigantibus tercijus gaudet; lot.], kai du ginčijasi, trečias džiūgauja, t.y. kai du pešasi, trečias laimi

*

dura lex, sed lex [sk. dūra leks, sed leks; lot.], griežtas įstatymas, bet vis dėlto įstatymas

*

du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas [sk. diu siublim o ridikiul il nija ken pa; pranc.], nuo puikybės iki juokingumo tik vienas žingsnis (Napoleonas I).

*

early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise [sk. erli tu bed and erli tu raiz meiks a man helti, velti and vaiz; angl.], žmogus, kuris anksti gula ir anksti keliasi, būna sveikas, turtingas ir išmintingas.

*

ecce homo! [sk. ekce homo; lot.], štai žmogus!

*

eppur si muove! [it.], o visdėlto ji sukasi! (Galilėjus).

*

errare humanum est [lot.], klysti yra žmogiška (Seneka)

*

est modus in rebus [lot.], viskam yra saikas (Horacijus).

*

evviva! [it.], tegyvuoja!

*

ex auribus cognoscitur asinus [sk. eks auribus kognoscitur azinus; lot.], asilą iš ausų pažįstame, t.y. kvailumo nepaslėpsi.

*

exegi monumentum aere perennius [sk. egzegi monumentum ėre perenijus; lot],  pastačiau paminklą patvaresnį už varį (Horacijus), t.y., parašiau nemirtingą kūrinį.

*

exercitatio optimus est magister [sk. egzercitacijo optimus est magister; lot.], pratybos - geriausias mokytojas.

*

ex factis ex non ex dictis amici pensandi [sk. eks faktys non eks diktys amycy pensandy; lot.], draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.

*

ex lingua stulta veniunt incommoda multa [sk. eks lingva stulta venijunt inkomoda multa; lot.], kvailas liežuvis pridaro daug bėdos.

*

ex nihilo nihil fit [sk. eks nihilio nihil fit; lot.], iš nieko niekas neatsiranda (Persėjus)

*

experientia est optima rerum magistra [sk. eksperijencija est optima rerum magistra; lot.], patirtis - geriausias mokytojas.

*

ex ungue leonem [sk. eks ungve leonem; lot.], iš nagų pažinsi liūtą (Plutarchas), t.y. iš darbo pažinsi žmogų.

*

faber est quisque fortunae suae [sk. faber est kviskve fortūnė sūė; lot.], kiekvienas yra savo likimo kalvis (Apijus).

*

fac et spera [sk. fak et spera; lot.], dirbk ir turėk vilties.

*

facile dictu, difficile factu [sk. facile diktū, dificile faktū; lot.], lengva pasakyti, sunku padaryti.

*

fama crescit eundo [sk. fama krescit eundo; lot.], paskala eidama (iš lūpų į lūpas) didėja (Vergilijus).

*

fas est at ab hoste doceri [sk. fas est st ab hoste docery; lot.], galima ir iš priešo pasimokyti (Ovidijus).

*

feci, quod potui, faciant meliora potentes [sk. fecy, kvod potujy, facijant melijora potentes; lot.], padariau, ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau (formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas).

*

festina lente [lot.], skubėk lėtai (Svetonijus), t.y. nedaryk paskubomis.

*

fiat lux! [sk. fiiat liuks; lot.], tebūnie šviesa!

*

finis coronat opus [sk. fynis koronat opus; lot.], pabaiga vainikuoja darbą.

*

finita la commedia [sk. finita lia komedija; it.], vaidinimas baigtas.

*

fiscus semper rapax [sk. fiskus semper rapaks; lot.], iždas visada godus.

*

foedum inceptu, foedum exitu [sk. fėdum inceptū, fėdum egzitū; lot.], bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas tokia ir mirtis.

*

fortunam suam quisque parat [sk. fortūnam suam kviskve parat; lot.], kiekvienas kuria savo likimą.

*

gaudeamus igitur juvenes dum sumus [lot.], taigi džiaukimės (būkime linksmi), kol jauni esame (senovės vok. studentų užstalės dainos, virtusios studentų himnu, pradžia).

*

good bye! [sk. gud bai; angl.], viso gero! iki pasimatymo!

*

gravissimum est imperium consuetudinis [sk. gravisimum est imperijum konsvetūdinis; lot.], įpročio galia labai didelė (Publijus).

*

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo [sk. guta kavat liapidem non vy, sed sėpe kadendo; lot.], lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas (Ovidijus), t.y. lašas po lašo ir akmenį pratašo.

*

habent sua fata libelli [lot.], knygos turi savo likimą (Terencijus).

*

Hannibal ad (ante) portas! [lot.], Hanibalas prie vartų! (Livijus), t.y. pavojus čia  pat.

*

hic jacet [sk. hyk jacet; lot.], čia ilsisi (ankapių įrašų pradžia).

*

historia est magistra vitae [sk. historija est magistra vytė; lot.], istorija yra gyvenimo mokytoja (Ciceronas).

*

historiam nescire hoc est semper puerum esse [sk. historijam nescyre hok est semper puerum ese; lot.], nemokėsi istorijos - visada liksi vaikas (Ciceronas).

*

hominem te esse memento [lot.], atmink, kad esi (tik) žmogus.

*

hominis est errare, insipientis in errare perseverare [sk.], hominis est erare, insipijentis in erare perseverare; lot.], klysti yra žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.

*

homo homini lupus est [sk. homo hominy liupus est; lot.], žmogus žmogui - vilkas (Plautas).

*

homo sum, humani nihil a me alienum puto [sk. homo sum, hūmany nihil a me alijenum puto; lot.], esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau svetima (Terencijus).

*

honores mutant mores, sed raro in meliores [sk. honores mūtant mores sed raro in melijores; lot.], aukštos pareigos keičia papročius, bet retai į gerą pusę.

*

horribile dictu! [sk. horibile diktū; lot.], baisu ir pasakyti!

*

ibi patria, ubi bene [sk. ibi patrija, ubi bene; lot.], tėvynė ten, kur gera (Aristofanas).

*

ignis non exstinguitur igne [sk. ignis non ekstingvitur igne; lot.], ugnis ugnimi negesinama.

*

ignorantia legis nocet [sk. ignorancija legis nocet; lot.], įstatymo nežinojimas kenkia, t.y. įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.

*

ignoti nulla cupido [sk. ignoti nulia kupido; lot.], nežinantis neturi jokio troškimo (Ovidijus), t.y. ko nežinai to ir nenori.

*

i gran dolori sono muti [it.], kas daug kenčia, tyli.

*

il n'y a que le premier pas qui coute [sk. il nija ke le premjė pa ki kūt; pranc.], tik pirmasis žingsnis sunkus.

*

incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim [sk. incidit in sciliam, kvi vult vytare charibdim; lot.], kas nori išvengti Charibdės, pakliūva Scilei (Horacijus), t.y. vengdamas vieno pavojaus pakliūva į kitą.

*

in silvam non ligna feras [lot.], nesinešk malkų į mišką (Horacijus), t.y. nedirbk nereikalingo darbo.

*

inter arma silent Musae [sk. inter arma silent mūzė; lot.], per karą mūzos tyli.

*

invidia gloriae assiduus est [sk. invidija gliorijė asiduus komes est; lot.], pavydas - nuolatinis šlovės palydovas (Nepotas).

*

in vino veritas [lot.], vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą.

*

Ira furor brevis est [lot.], pyktis - tai trumpas pamišimas.

jurare in verba magistri [lot.], prisiekti mokytojo žodžiais (Horacijus), t.y. aklai sekti mokytoju.

*

justitia est fundamentum regnorum [sk. justicija est fundamentum regnorum; lot.], teisingumas - valstybės pagrindas.

*

keep smiling [sk. kyp smailing; angl.], šypsokis, t.y. neverta nusiminti.

*

kommt Zeit, kommt Rat [sk. komt cait, komt rat; vok.], ateis laikas, atsiras ir išeitis.

*

labor improbus omnia vincit [sk. liabor improbus omnija vincit; lot.], atkaklus darbas viską nugali (Vergilijus).

*

l'appetit vient en mangeant [sk. liapeti vjen an manžan; pranc.] apetitas atsiranda bevalgant (F. Rablė)

*

la raison du plus fort est toujours la meilleure [sk. Lia rezon diu pliu fort ė tužur lia mejėr; pranc.], stipresniojo nuomonė yra visada geresnė (Ž. De Lafontenas), t. y. Kieno valia, to ir galia.

*

last but not least [sk. Last bat not lyst; angl.], paskutinis pagal eilę, bet ne pagal svarbumą, t. y. Paskutinis iš eilės, bet ne mažiau svarbus.

*

les absents ont toujours tort [sk. Lezabsant on tužūr tor; pranc.], neesantys negali apsiginti.

*

l'Etat, c'est moi [sk. Leta se mua; pranc.], valstybė – tai aš (Liudvikas XIV).

*

littera docet, littera nocet [lot.], raidė moko, raidė kenkia.

*

litterae non erubescunt [psk. Literė non erubeskunt; lot.], raidės neraudonuoja (Ciceronas), t. y. Parašyti galiką nori.

*

littera scripta manet [sk. Litera skripta manet; lot.], parašyta raidė išlieka, t y. Kas parašyta – išlieka, neišnyksta.

*

major e longinquo reverentia [sk. major e lionginkvo reverencija; lot.], atstumas pagarbą didina (Tacitas), t. y. Tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos.

*

mala gallina, malum ovum [sk. Malia galyna, malium ovum; lot.], prasta višta, prastas ir kiaušinis.

*

malo cum dignitae potius cadere, quam ignominia servire [sk. Malio kum dignitae pocijus kadere, kvam kum ignominija servyre; lot.], geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

*

malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire [sk. Malio kum pliatone erare, kvam kum alijis rekte sentyre; lot.], geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.

*

malum nullum est sine aliquo bono [sk. Malium nulium est sine alikvo bono; lot.], nėra to blogio, kuris neturėtų ko gera, t. y. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera.

*

manus manum lavat [sk. Manus manum liavat; lot.], ranka ranką mazgoja (Seneka).

*

medica mente, non medicamentis! [lot.], gydyk protu, ne vaistais.

*

medice, cura te ipsum! [sk. Medice, kūra te ipsum; lot.], gydytojau, pasigydyk pats save!

*

medico praesente nihil nocet [sk. Mediko prėzente nihil nocet; lot.], kai šalia gydytojas, niekasnekenkia.

*

medio tutissimus ibis [sk. medijo tūtisimus ybis; lot.], viduriu eiti saugiausia (Ovidijus).

*

memento mori [lot.], atsimink, kadmirsi.

*

mendacem memorem esse oportet [lot.], melagis privalo turėti gerą atmintį (Kvintilianas).

*

mens agitat molem [lot.], mintis (protas) judina masę (Vergilijus).

*

mens sana in corpore sano [sk. Mens sana in korpore sano; lot.], sveika sielasveikame kūne (Juvenalis).

*


merci [sk. Mersi; pranc.], ačiū; dėkui.


*

my house is my castle [sk. Mai haus iz mai kasl; angl.], mano namai – mano tvirtovė.

*

morituri te salutant [sk. moritūry te saliūtant; lot.], pasiryžę mirti tave sveikina. Žiūr.:ave, Caesar, mortituri te salutant!

*

mors ultima ratio [sk. Mors ultima racijo; lot.], mirtis yra paskutinė sąskaita.

*

mortuo leoni et lepores insultant [lot.], iš negyvo liūto net kiškiai šaiposi.

*

multa paucis [lot.], keliais žodžiais daug pasakyti (Pitagoras).

*

multi sunt vocati, pauci vero electi [sk. multy sunt vokaty, paucy vero elekty; lot.], daug pašauktųjų, maža išrinktųjų.

*

multum, non multa [lot.], Žiūr.: non multa, sed multum.

*

mundus vult decipi, ergo decipiatur [sk. Mundus vult decipy, ergo decipijatur; lot.], pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebunie apgautas.

*

nascuntur poėtae, fiunt oratores [sk. naskuntur poetė, fyjunt oratores; lot.], poetais gimstama, kalbėtojais tampama.

*

natura abhorret vacuum [lot.], gamta nepakenčia tuštumos.

*

naturalia non sunt turpia [sk. natūralija non sunt turpija; lot.], natūralių dalykų nereikia gėdytis (Seneka).

*

natura sanat, medicus curat [sk. Natūra sanat, medikus kūrat; lot.], gamta gydo, gydytojas slaugo (Hipokratas).

*

nemo propheta acceptus est in patria sua [sk. Nemo profeta akceptus est in patria sua; lot.], niekas savo tėvynėje pranašu nelaikomas, t. y. Savame krašte pranašu nebūsi.

*

nemo sapiens nisi patiens [sk. Nemo saoijens nizi pacijens; lot.], kiekvienas išminčius yra ištvermingas.

*

ne puero gladium! [sk. Ne puero gladijum; lot.], neduok vaikui kardo!

*

ne quid nimis! [sk. ne kvid nimis; lot.], nieko per daug! (Terencijus).

*

nescias, quod scis, si sapis [sk. Nescijas, kvod scys, sy sapis; lot.], jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

*

nescit vox missa reverti [sk. nescit voks misa reverty; lot.], pasakytas žodis negrįžta (Horacijus).

*

ne sutor supra crepidam judicet [sk. Ne sūtor supra krepidam jūdicet; lot], tegul batsiuvys sprendžia tik apie batus (Plinijus Vyresnysis), t. y. Nelįsk ten kur neišmanai.

*

nihil est ab omni parte beatum [lot.], niekas nbūna visiškai laimingas (Horacijus).

*

nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu [sk. Nihil est in intelektū, kvod non prijus fuerit in sensū; lot.], protas neapima to, ko prieš tai nebuvo patyrę pojūčiai (Aristotelis; pagrindinis sensualizmo dėsnis).

*

nihil probat, qui nimium probat [sk. Nihil probat, kvy nimijum probat; lot.], kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.

*

nil admirari [lot.], niekuo nereikia stebėtis (Horacijus).

*

nil novi sub sole [lot.], nieko naujo po saule (pasaulyje).

*

noli tangere circulos meos! [sk. Noly tangere cirkulios meos; lot.], neliesk mano apskritimų (Archimedas), t. y. neardyk mano planų.

*

nolite judicare et non judicamini [sk. nolyte jūdikare et non jūdikaminy; lot.], neteiskite ir nebūsite teisiami.

*

nomina sunt odiosa [sk. Nomina sunt odijoza; lot.], vardai yra nepakenčiami (Ciceronas), t. y. Vardų (pavardžių) nereikia minėti; vardų neminėsime.

*

non bis in idem [lot.], ne du kart už tą patį, t. y. Už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.

*

non locus virum, sed vir locum ornat [sk. Non liokus virum, sed vir liokum ornat; lot.], ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.

*

non multa, sed multum [lot.], nedaugeliu (žodžių) daug (pasakyti) (Plinijus Jaunesnesnysis), t. y. Žodžiams ankšta – minčiai erdvu.

*

non omnis moriar [lot.], aš ne visas mirsiu (Horacijus), t. y. po mano mirties liks darbai.

*

non progredi est regredi [lot.], neiti priekin – lygu žengti atgal.

*

non scholae, sed vitae discimus [sk. non scholė, sed vytė discimus; lot.], mokomės ne mokyklai, o gyvenimui (Seneka).

*

nosce te ipsum! [lot.], pažink pats save!

*


nulla dies sine linea [sk. nūlia dijes sine lynea; lot.], nė vienos dienos be brūkšnelio (Plinijus Vyresnysis), t. y. Nė vienos dienos be darbo.

*

nulla poena sine lege [sk. nūlia pėna sine lege; lot.], nėra bausmės be įstatymo, t. y. Galima bausti tik tokia bausme, kurią nustato įstatymai.

*

nulla regula sine exceptione [sk. nūlia regulia sine ekscepcijone; lot.], nėra taisyklės be išimties (Ciceronas).

*

oderint, dum metuant [lot.], tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų (Ciceronas).

*

oleum et operam perdidi [lot.], išeikvojau aliejų ir darbą (Plautas), t. y. visas darbas perniek.

*

omne ignotum pro magnifico [sk. omne ignotum pro magnifiko; lot.], visa, kas nežinoma, atrodo žavingai (Tacitas).

*

omnia mea mecum porto [sk. Omnija mea mekum porto; lot.], visa, ką turiu, nešuosi su savimi (Ciceronas), t. y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.

*

omnia vincit amor [sk. omnija vincit amor; lot.], meilė viską nugali (Vergilijus).

*

o, sancta simplicitas! [sk. o, sankta simplicitas; lot.], o, šventasis naivumas!(Šitaip sušukęs Janas Husas, pamatęs senutę, metančią malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas).

*

o tempora, o mores! [lot.], kas per laikai, kas per papročiai! (Ciceronas).

*

panem et circenses! [lot.], duonos ir reginių (cirko žaidimų)! (Juvenalis; sen. Romos minios šūkis, reiškiantis kilnesnių tikslų stoką).

*

pardon [pranc.], atleiskite, atsiprašau.

*

parturiunt montes, nascetur ridiculus mus [sk. parturijunt montes, nascetur rydikulius mūs; lot.], gimdo kalnai, o gims juokinga pelytė (Horacijus), t. y. iš didelio debesio mažas lietus.

*

pathe mathos [sk. pate matos; gr.], kantrybė yra mokytoja (Eschilas).

*

peccato confessato mezzo perdonato [sk. pekato konfesato meco perdonato; it.], išpažinta kaltė pusiau dovanojama.

*

pecunia est nervus belli [sk. pekunija est nervus bely; lot.], karo nervas – pinigai, t. y. be pinigų nekariausi.

*

per aspera ad astra [lot.], per kančias į žvaigždes (Seneka), t. y. per kančias į garbę.

*

pereat mundus, fiat justitia! [sk. pereat mundus, fijat justicija; lot.], kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas! (Augustinas).

*

periculum in mora [sk. perykulium in mora; lot.], delsti pavojinga (Livijus).

*

per risum multum cognoscimus stultum [sk. per ryzum multum kognoscimus stultum; lot.], kvailį iš didelio juoko pažįstame, t. y. kvailys iš visko juokiasi.

*

piscem natare doces [lot.], mokai žuvį plaukioti, t. y. duodi patarimus išmintingesniam už save.

*

plenus venter non studet libenter [lot.], pilnas pilvas (sotus žmogus) tingi dirbti.

*

plus potest asinus negare, quam philosophus probare [sk. pliūs potest azinus negare, kvam filiozofus probare; lot.], asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti (sakoma apie žmones, kurie kritikuoja, o patys negeba nieko sukurti).

*

primo mihi [lot.], pirmiausia man (egoisto šūkis).

*

principiis obsta! [sk. principijis obsta; lot.], užkirsk kelią iš pat pradžių! (Ovidijus).

*

pro aris et focis pugnare [lot.], kovoti dėl aukurų ir židinių (Ciceronas), t.y. Kovoti dėl tėvynės.

*

quae nocent, docent [sk. kvė nocent, docent; lot.], kas kenkia, tas moko, t.y. iš klaidų mokomės.

*

qualis pater, talis filius [sk. kvalis pater, talis fylijus; lot.], koks tėvas, toks ir sūnus.

*

qualis rex, talis grex [sk. kvalis reks, talis greks; lot.], koks karalius, tokie ir valdiniai, t.y. Koks auklėtojas, tokie ir auklėtiniai.

*

qualis vita et mors ita [sk. kvalis vyta et mors ita; lot.], koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

*

quam parva sapientia regitur mundus! [sk. kvam parva sapijencija regitur mundus; lot.], kokia maža išmintis valdo pasaulį!

*

quandoque bonus dormitat Homerus [sk. kvandokve bonus dormytat homerus; lot.], kartais ir gerajam Homerui pasitaiko užsnūsti (Horacijus), t.y. Kartais ir gero poeto kūryboje pasitaiko silpnų vietų.

*

quidquid agis, prudenter agas et respice finem [sk. kvidkvid agis, prudenter agas et respice finem; lot.], ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo (Ovidijus).

*

qui gladio ferit, gladio perit [sk. kvy gliadijo ferit, gliadijo perit; lot.], kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.

*

qui ne risque rien, n'a rien [sk. ki ne risk rjen, na rjen; pranc.], kas nerizikuoja, tas nieko neturi.

*

qui pro quo [sk. kvy pro kvo; lot.], vienas vietoj kito, t.y. nesusipratimas, painiava.

*

qui s'excuse, s'accuse [sk. ki sekskiūz, sakiūz; pranc.], kas teisinasi, tas kaltas.

*

qui tacet, consentire videtur [sk. kvy tacet, konsentyre videtur; lot.], kas tyli, atrodo, kad sutinka, t.y. Tylėjimas – sutikimo ženklas.

*

quod erat demonstrandum [sk. kvod erat demonstrandum; lot.], tai ir reikėjo įrodyti (Euklidas).

*

quod licet Jovi, non licet bovi [sk. kvod licet jovy, non licet bovy; lot.], kas leidžiamas Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui (Seneka), t.y. Tas pats dalykas ne visiems pritinka.

*

quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis sanat [sk. kvod medikamenta non sanat, ferum sanat, kvod ferum non sanat, ignis sanat; lot.], ko vaistai nepagydo, geležis pagydo, ko geležis nepagydo, ugnis pagydo (Hipokratas).

*

quot capita, tot sententiae [sk. kvot kapita, tot sentencijė; lot.], kiek galvų, tiek nuomonių (Terencijus).

*

quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? [sk. kvo ūskve tandem abūtere, katilyna, pacijencija nostra; lot.], ar ilgai dar, Katilina, piktnaudžiausi mūsų kantrybe? (Ciceronas; sušukimas pritrūkus kantrybės).

*

quo vadis? [sk. kvo vadis; lot.], kur eini?

*


reddenda est terra terrae [sk. redenda est tera terė; lot.], žemė atiduotina žemei, t.y. Iš dulkės kilęs į dulkę pavirsi.

*

redde, quod debes [sk. rede, kvod debes; lot.], grąžink, ką privalai (Petronijus).

*

rem tene, verba sequentur [sk. rem tene, verba sekventur; lot.], žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis (Katonas Vyresnysis).

*

repetitio est mater studiorum [sk. repetycijo est mater studijorum; lot.], kartojimas – mokymosi motina.

*

respice finem [lot.] Žiūr. quid agis, prudenter agas et respice finem.

*

rex regnat, sed non gubernat [sk. reks regnat, sed non gubernat; lot.], karalius karaliauja, bet ne valdo (sakoma apie valdovus, kurių valdžia ribota).

*

ridentem dicere verum [lot.], juokaujant pasakyti tiesą (Horacijus).

*

Roma locuta, causa finita [sk. roma liokūta, kauza finyta; lot.], Roma pasakė – ginčas baigtas (Augustinas), t. y. popiedžiaus sprendimas galutinis.

*

salus populi suprema lex esto [sk. saliūs populy suprema leks esto; lot], tautos gerovė tebūnie aukščiausias įstatymas (Ciceronas).

*

salve! [lot.] sveikas!

*

sancta simplicitas! [lot.] žiūr.: o, sancta simplicitas!

*

sapere aude [lot.], drįsk būti protingas (Horacijus), t.y. vadovaukis protu.

*

sapienti sat [lot.], žiūr.: dictum sapienti sat est.

*

satis eloquentiae, sapientiae parum [sk. satis eliokvencijė, sapijencijė parum; lot.], iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka (Saliustijus).

*

sat pulchra, si sat bona [lot.], pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.

*

scio, nihil scio [sk. scijo, nihil scijo; lot.], žinau, kad nieko nežinau (Sokratas).

*

se non e vero, e ben trovato [it.], jei tai ir netiesa, tai vis dėlto gerai sugalvota (Dž. Brunas).

*

sic itur ad astra [sk. syk ytur ad astra; lot.], taip einama prie žvaigždžių (Vergilijus), t.y. toks yra kelias į garbę.

*

sic transit gloria mundi [sk. syk tranzit gliorija mundi; lot.], taip praeina pasaulio garbė.

*

si duo faciunt idem, non est idem [sk. sy duo facijunt idem, non est idem; lot.], jei du daro tą pat, dar nėra tas pat (Terencijus), t. y. kiekvienas daro savaip.

*

s'il vous plait [sk. sil vū plė; pranc.], prašom.

*

similia similibus curantur [sk. similija similibus kurantur; lot.], panašūs dalykai panašiai ir gydomi (gydytojų homeopatų devizas).

*

similis simili gaudet [lot.], toks tokiu džiaugiasi.

*

si tacuisses, philosophus mansisses [sk. sy takujises, filozofus mansises; lot.], jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas (Boecijus), t.y. Niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.

*

sit venia verbo [sk. sit venija verbo; lot.], tebūnie leista pasakyti (Plinijus Jaunesnysis).

*

si vis pacem, para bellum [sk. sy vys pacem, para belium; lot.], jei nori taikos, renkis karui.

*

sol lucet omnibus [sk. sol liūcet omnibus; lot.], saulė šviečia visiems.

*

sponte sua, sine lege [lot.], savo noru, be įstatymo (Ovidijus).

*

stilus virum arguit [sk. stilius virum argujit; lot.], stilius rodo žmogų.


*

sublata causa tollitur effectus [sk. subliata kauza tolitur efektus; lot.], pašalinus priežastį, išnyksta ir padarinys.

*

sub sole nihil novi [lot.], žiūr.: nil novi sub sole.

*

summum jus, summa injura [sk. sumum jūs, suma injūria; lot.], aukščiausias įstatymas – didžiausias neteisingumas (Ciceronas), t.y. Per griežtas įstatymo taikymas kartais padaro didelę neteisybę.

*

superflua non nocent [sk. superfliua non nocent; lot.], gausumas nekenkia (Augustinas).

*

sus Minervam docet [lot.], kiaulė Minervą moko, t.y. kvailas moko protingą.

*

suum cuique [sk. suum kujykve; lot.], kiekvienam savo; kas kam priklauso.

*

taceat de Achille, qui non est Homerus [sk. taceat de achile, kvy non est homerus; lot.], tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.

*

tempora mutantur et nos mutamur in illis [lot.], laikai keičiasi, ir mes kartu keičiamės.

*

tertius gaudens [sk. tercijus gaudens; lot.], trečias džiaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.

*

time is money [sk. taim iz mani; angl.], laikas – pinigai.

*

timeo Danaos et dona ferentes [lot.], bijau danajų (graikų), net dovanas nešančių (Vergilijus; įspėjimas dėl galimos klastos).

*

tour de force [sk. tūr de fors; pranc.], didelės jėgos demonstravimas, miklus triukas.

*

trahit sua quemque voluptas [sk. trahit sua kvemkve voliuptas; lot.], kiekvieną traukia savas pomėgis (Vergilijus), t.y. kiekvienas turi savo skonį.

*

tres faciunt collegium [sk. tres facijunt kolegijum; lot.], trys sudaro kolegiją, t.y. trims susirinkus, jau galima tartis.

*

ubi lex, ibi poena [sk. ubi leks, ibi pėna; lot.], kur įstatymas, ten ir bausmė.

*

ultra posse nemo obligatur [lot.], niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.

*

un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant [sk. en so savan e'so pliu ken so injoran; pranc.], mokytas kvailys yra didesnis kvailys už nemokytą kvailį (Moljeras).

*

usus est tyrannus [sk. ūzus est tiranus; lot.], paprotys yra despotas (Horacijus), t.y. paprotį sunku nugalėti.

*

utile dulci miscere [lot.], naudą sujungti su malonumu (Horacijus).

*

vae victis! [sk. vė viktys; lot.], vargas nugalėtiesiems!

*

vale! [lot.], lik sveikas!

*

vanitas vanitatum et omnia vanitas [sk. vanitas vanitatum et omnija vanitas; lot.], tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.

*

veni, vidi, vici [lot.], atėjau, pamačiau, nugalėjau (Julijaus Cezario žodžiai iš pranešimo senatui apie pergalę prieš Ponto karalių Farnaką).

*

verba docent, exempla trahunt [sk. verba docent, egzemplia trahunt; lot.], žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.

*

verba volant, scripta manent [sk. verba voliant, skripta manent; lot.], žodžiai nuskrenda, raštas lieka.

*

veritas odium parit, obsequium amicos [sk. veritas odijum parit, obsekvijum amykos; lot.], tiesa neapykantą gimdo, nuolaidžiavimas – draugus (Terencijus).

*

vide cui fide [sk. vide kujy fyde; lot.], žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.

*

video lupum [sk. video liupum; lot.], matau vilką; vilką mini, vilkas čia.

*

video meliora proboque, deteriora sequor [sk. video melijora probokve, deterijora sekvor; lot.], kas gera matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui (Ovidijus).

*

vincet, qui se vincet [sk. vincet, kvy se vincet; lot.], nugalės tas, kuris save nugalės.

*

volenti non fit injuria [sk. volenty non fit injūrija; lot.], kas pritaria, negali skųstis neteisėtumu.

*

vox populi, vox dei [sk. voks populy, voks dejy; lot.], liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.

*

Viršun

Šaltiniai:

1. "Tarptautinis žodžių žodynas". Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija. 1985.

2. Vikipedija.
© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: citatos.com@gmail.com