Tuomet jis man tarė: „Pranašauk dvasiai, pranašauk, marusis, ir jai sakyk: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. Ateik, dvasia, iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų'“. Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir įėjo į juos dvasia, – jie atgijo, pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia.
(37:9-10) 
 


LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas

Mes ne utopistai. Mes žinome, kad kiekvienas juodadarbis ir kiekviena virėja negali tuoj pat pradėti valdyti valstybę. Čia mes sutinkame ir su kadetais, ir su Breškovskaja, ir su Cereteliu. Bet mes skiriamės nuo šių piliečių tuo, kad reikalaujame nedelsiant atsisakyti prietaro, jog esą valdyti valstybę, dirbti paprastą darbą, kasdienį valdymo darbą gali tik turtingi arba iš turtingų šeimų kilę valdininkai. Mes reikalaujame, kad valdyti valstybę mokytų susipratę darbininkai ir kareiviai ir kad šis darbas būtų pradėtas nedelsiant, t. y. kad nedelsiant būtų pradėta to mokyti visus darbo žmones, visą varguomenę. 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 303p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Valstybė yra vienos klasės prievartos prieš kitą klasę organas arba mašina. 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 306p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Idėjos tampa jėga, kai jos patraukia mases. 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 319p.)
Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)