Tikrasis iškalbingumas yra pasakyti visa, ko reikia, ir nė žodžio daugiau. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube
Dvasingumas Įpročiai Savęs pažinimas Savikontrolė Valia  Ugdymas

Saviugda

... laimė ir kančia pasirodo trumpam ir ilgainiui išnyksta - taip keičiasi žiemos ir vasaros. Šiuos pojūčius sukelia juslinis patyrimas ... ir reikia mokytis netrikdomam juos pakęsti. O geriausias tarp žmonių, tik tas, kurio netrikdo laimė ir kančia, kuris išlieka tvirtas jas patyręs - iš tikro vertas išsivaduoti. Regintieji tiesą priėjo išvadą, kad tai, kas neegzistuoja - nepastovu, o tai kas amžina - nekinta. Šią išvadą jie padarė ištyrę abiejų reiškinių esmę.
(2 skyrius, 14-16 tekstai) 

(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 83-85p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (1)
Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, maldingumu – brolybę, o brolybe – meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams ...
(1:5-8) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą.
(6:4-5) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... linkiu, kad būtumėte išmintingi tuo, kas gera, ir neišmaną to, kas bloga.
(16:19) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso! ...
O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.
(13:3-9, 18-23 ) 

Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Ką tiktai darytum,
visad atsimink savo gyvenimo galą,
ir tu niekad nenusidėsi.
(7:36) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Tiktai kliūtis nugalėdami mes įgyjame tikros jėgos. Įtempimas kūno ir dvasios, kuris reikalingas veiksmui atlikti, sunkus darbas, pakartotinis galvojimas ir apgalvojimas, - visa tai padaro žmogų stiprų, žmogų, kuris pasiekia tikslą. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Išmokite galvoti ir labai aiškiai suprasti, ką siūlo jums Pasaulis. Stenkitės viską sau paaiškinti ir neklausykite tų, kurie įtikinės jus, kad esate tam pernelyg kvailas. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 167p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Iš bet kurio principų rinkinio (ar tai būtų religiniai, politiniai ar filosofiniai) galima pasisemti kai kurios naudos. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 99p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
... žmonėms kažin kodėl atrodo, kad saviugda reikalauja didžiulių pastangų, o iš tikrųjų kur kas daugiau energijos švaistome iš paskutiniųjų stengdamiesi likti vidutinybėmis. 

Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 123
Ankstesnis   6 7 8 9 10   Sekantis