Mūsų smegenys, panašiai kaip ir žiurkių, sutvertos taip, kad maistas ir seksas sukelia nedidelius pliūpsnius dopamino (neuromediatoriaus), jis verčia mus džiaugtis veiksmais, skatinančiais mūsų genų išlikimą [Rolls, 1999].  
Haidt, Jonathan
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Angelai
[Egzistencija] Grožis Religija

Dievas

Juk Dievas kalba daug kartų, –
nors žmonės to nesupranta, –
sapne, nakties regėjime,
žmonėms kietai įmigus ir snaudžiant lovoje.
Tuomet tad jis atveria žmonių ausis
ir, juos įspėdamas, sukelia klaiką,
kad užkirstų žmogui kelią pikta daryti,
kad apsaugotų jį nuo puikybės,
kad išgelbėtų jo gyvastį nuo Duobės,
o jo asmeniui neleistų žūt nuo kalavijo“.
(33:14-18) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Iš tikrųjų Dievas yra geras doriesiems –
tiems, kurių širdis tyra.
(73:1) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
VIEŠPATS yra mano Ganytojas - man nieko netrūksta.
Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano.
Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas - jie mane apgins.
(23:1-4) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)

Pasižiūrėk į dangų ir pamatyk!
Pastebėk, kaip aukščiau už tave yra debesys!
Jeigu nusidedi, ką jam pakenki?
Net jeigu tavo kalčių ir daug, kaip jį paveiki?
Jeigu esi teisus, ką jam duodi, ką jis gauna iš tavo rankos?
(35:5-7)

 


Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
 ... žmogus niekada negali būti atskirtas nuo visur esančio Dievo. Vadinasi, jis niekada negali pasidaryti bedievis, jis tik dar neturi pajautimo, jog gyvena ir esti Dievuje arba jį vėl prarado. Kai šis pajautimas gyvas, tada žmogus yra pasiekęs pilnatvę, tada jis tobulas.

(Vydūnas. Raštai. IV tomas. Vilnius: Mintis. 1994, 169p.)
Balsuoti:
 4.1 (14)
Komentarai (0)

Tavo jėgą sudaro ne skaičiai,
Tavo galybė remiasi ne galingais vyrais.
Tu esi Dievas kukliųjų,
pagalba engiamųjų,
gynėjas silpnųjų,
prieglauda apleistųjų,
išgelbėtojas žmonių be vilties.
(9:11)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)

 ... VIEŠPATS plaka tuos, kurie prie jo artinasi, kad juos pamokytų.
(8:27)


Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)

 Bet jūs nebandykite sąlygoti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, užmojo, nes Dievas nėra kaip žmogus, kuriam galima grasinti, ar kaip paprastas mirtingasis, kuriam reikia meilikauti. Tad, kantriai laukdami jo išgelbėjimo, šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jei šitai jam patiks.
(8:16-17)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)

 Jūs nepajėgiate ištirti žmogaus širdies gelmių ar suprasti jo proto minčių, kaip tad galite ištirti Dievą, kuris visa tai padarė, pažinti jo mintį, suprasti jo užmojį?
(8:14)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nesakau, kad šventvagiškai elgiatės, užgauliodami dangų, bet bergždžiai stengiatės.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 90
Ankstesnis   6 7 8 9