Ir neleiskite savo sandėriuose dalyvauti atėjusiems tuščiomis rankomis, kurie norėtų už jūsų darbą užsimokėti žodžiais.
Tokiems žmonėms pasakykit:
"Eikite su mumis į lauką arba su mūsų broliais plaukite į jūrą ir užmeskite ten savo tinklus;
Nes laukas ir jūra jums bus tokie pat dosnūs kaip ir mums."  
Gibran, Kahlil
 


Abejonės
Apgaulė
Išmintis
Mokslas
Pranašystė
Intuicija
Teisingumas
Žinojimas

Tiesa

Mums neįgrįsta kasdien valgyti ir miegoti, nes alkis vis iš naujo kyla kaip ir miego noras. Jei to nebūtų, jie įgrįstų. Vadinasi, ir be dvasinių dalykų alkio jie darosi įkyrūs. Teisybės alkis - tai aštuntas palaiminimas.  

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... sakyti tiesą yra naudinga tam, kuriam ji sakoma, bet žalinga tiems, kurie ją sako ... 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 44p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Pavyzdžiais negalima įrodyti nieko, kadangi pavyzdžiais galima paaiškinti bet ką. 

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 12p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
... deja, tiesa beveik visada būna ne sąmojinga. 

Balsuoti:
 3.2 (5)
Komentarai (0)
Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti ...

Balsuoti:
 4.5 (8)
Komentarai (0)
Milijonai sudeda savo laisvę, savo garbę ir savo sąžinę po juos pasotinusių žmonių kojomis. Jie pasidaro ramūs ir laimingi. Tačiau tuo pačiu jie išsižada aukštesnio gyvenimo, išsižada t_e_i_s_y_b_ė_s  a_l_k_i_o, kuris vienintelis padaro žmogų laisvą ir kuris vienintelis jį iškelia viršum gyvulio. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 163p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kaip duona yra objektas fizinės gyvybės, taip teisybė yra objektas dvasinės gyvybės. Kaip duona simbolizuoja visa tai, ko trokšta ir ieško kūninė žmogiškosios prigimties sąranga, taip teisybė simbolizuoja visa tai, ko ieško ir trokšta žmogaus dvasia ... k_ū_n _o  a_l_k_i_o  p_a_s_o_t_i_n_i_m_a_s   n_i_e_k_a_d_o_s  n_ė_r_a   p_i_l_n_a_s,  j_e_i_g_u   n_ė_r_a   p_a_s_o_t_i_n_a_m_a_s   i_r  d_v_a_s_i_o_s   a_l_k_i_s. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 151p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Viskas praeis, viena tiesa teliks. 

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Sekite savo sielos impulsais, bet ne proto, nes tik siela atsiliepia Tiesai, o protas prisiriša tik prie išorės. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 148p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Priežastyje nėra evoliucijos, niekas niekada nekinta, viskas amžina. Priežastis yra Būties Tiesa ... Materijos planuose viskas išskleista. Tai dalinė Būties Tiesa, kuri tobulėja laipsniškai virsdama iš senos Būties Tiesos nauja Būties Netiesa, kas vadinama griovimu, ir laipsniškai virsdama iš naujos Būties Netiesos nauja Būties Tiesa, kas yra vadinama kūrimu.
Priežastyje nėra nei kūrimo, nei gimimo, nei mirties. Viskas egzistuoja amžinai, ir vienintelis pokytis - nuo tipo prie tipo, nuo vieno užbaigimo prie kito. Todėl tai žinoti - vadinasi, būti sąmoningam daikto atžvilgiu vienoje iš šių trijų būsenų arba visose trijose būsenose vienu metu.

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 77p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 71
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis