... žmogus - lyg judrus augalas, pats persisodinęs į kitą dirvą; jei klimatas naujoje vietoje pasikeičia, jis arba išsigimsta, arba pasitaiso. 
Mettrie, Julien Offray de La
 


Paieška:

YouTube
Dėkingumas Dovanos Gėris  

Geri darbai

Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda.
(4:17) 

Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio ...
(6:1) 

Balsuoti:
 3.3 (6)
Komentarai (0)
Daryk gera niekinamam žmogui,
bet neduok nieko įžūliam.
Sulaikyk jam ginklus, neapginkluok jo mūšiui,
nes jais tave jis pavergtų.
Tuomet gautumei dvigubai pikto už visa gera,
kurį jam darai.
(12:5) 

Balsuoti:
 3.9 (7)
Komentarai (0)
Per visas savo dienas, mano sūnau, atsimink VIEŠPATĮ, mūsų Dievą, ir suvaldyk kiekvieną norą nusidėti ar sulaužyti jo įsakymus. Daryk gerus darbus per visas savo gyvenimo dienas ir niekad neik neteisumo keliais. Jeigu teisingai gyvensi, visi tavo darbai tau seksis. Visiems, vykdantiems teisumą, duok išmaldos iš savo mantos ir neleisk savo akiai šykštauti, kai duodi išmaldą. Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo, ir Dievo veidas nebus nugręžtas nuo tavęs. Jeigu turi daug mantos, duok išmaldą iš savo pertekliaus; jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi. Taip darydamas, tu susikrausi didelį turtą nelaimės dienai. Juk išmalda išlaisvina nuo mirties ir išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsiąją buveinę. Iš tikrųjų išmalda visiems, ją duodantiems, yra vertinga atnaša Aukščiausiojo akivaizdoje.
(4:5-11) 

Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Pasninkas, kokio aš noriu,
tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius,
atrišti jungo valkčius,
pavergtiesiems duot laisvę,
sulaužyt bet kokį jungą.
Dalytis su alkstančiu savo duona,
priglobti vargšą ir benamį,
aprengti, ką pamačius, nuogą,
neatsukti nugaros saviesiems.
Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,
tavoji žaizda bus greitai užgydyta.
Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,
o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.
(58:6-8)  

Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Juk sąžiningo triūso vaisius yra garbingas
ir išminties šaknis nemari.
(3:15)  

Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Teisusis rūpinasi beturčių teisėmis,
o nedorėlis negali tokio rūpinimosi suprasti.
(29:7) 

Balsuoti:
 3.1 (7)
Komentarai (0)
Per visą dieną nedorėlis geidžia,
o teisusis duoda nešykštėdamas.
(21:26)  

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui,
tas pats šauksis ir nebus išgirstas.
(21:13) 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Kas yra dosnus vargšui, skolina VIEŠPAČIUI, –
VIEŠPATS atmokės jam už jo gerą darbą.
(19:17)  

Balsuoti:
 2.8 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 39
1 2 3 4