Sąmonė juk tik todėl ir yra sąmonė, kad ji atsidaužia į tai, kas yra šalia jos ir kas nuo jos nepriklauso. Be šitokio atsidaužimo ji negalėtų suvokti pati savęs, ir mūsasis Aš niekados neatbustų. Daiktas yra tasai titnagas, į kurį įsiskilia mūsojo Aš savęs pažinimas ir pergyvenimas. 
Maceina, Antanas
 


Dora

Kraugeriai nekenčia doro žmogaus,
o dorieji rūpinasi jo gyvastimi.
(29:10)  

Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Kas dorai elgiasi, yra saugus,
o kas eina kreivais keliais, įpuola į Duobę.
(28:18)  

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Doras žmogus, krūpčiojantis prieš nedorėlį,
yra kaip sudrumsta versmė ar užterštas šaltinis.
(25:26)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nedorumas žmogaus nesaugo,
o teisiųjų šaknys nebus išrautos.
(12:3)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Teisumas gyvenimo ramstis,
o pikta ieškojimas veda į mirtį.
(11:19)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Pagarbi Dievo baimė prailgina gyvenimą,
bet nedorėlių metai bus sutrumpinti.
(10:27)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena,
o kas eina suktu keliu, tam blogai išeis.
(10:9)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Bet teisiųjų takas yra tarsi aušros šviesa,
vis labiau švintanti iki skaisčios dienos.
Nedorų žmonių kelias yra visiškai tamsus,
jie nežino, ant ko suklumpa.
(4:18)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Eik tad gerųjų keliu,
laikykis teisių žmonių takų.
Juk dorieji gyvens žemėje,
klastingieji bus iš jos išrauti.
(2:20-21)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žinau, kad VIEŠPATS gina vargšo reikalus
ir beturčių teises.
Teisieji tikrai dėkos tavo vardui,
dorieji gyvens tavo Artume.
(140:13-14) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 23
1 2 3