Kiekvienas meno kūrinys yra pranašystės išsipildymas, idėjos įkūnijimas meno vaizdu. 
Vaildas, Oskaras
 


Paieška:

YouTube

Didysis inkvizitorius

Nelaisvė yra nepakeliama maištininkui, nelaimė - vergui. Laimė yra tasai pradas, kuris vergo gyvenime užima laisvės vietą. Tai yra nepaprastai gili žmogiškosios prigimties tragedija, nes laimės siekia kiekvienas žmogus.

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 106p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Istorija yra žmogaus apsireiškimas. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 95p.)
Balsuoti:
 3.6 (7)
Komentarai (0)
A n t i k r i s t i n i s  p r a d a s  i s t o r i j o j e  v i s a d o s  r e i š k i a s i  n i h i l i z m o  p a v i d a l u. Dykumų dvasia, norėdama griauti Kristaus darbą, yra priversta, kaip buvo sakyta, veikti per žmones, nes tik žmonės yra regimi pirmaeiliai istorijos veikėjai. Kitokio tiesioginio kelio ji neturi. Bet kad šitas griovimas būtų žmogui pakeliamas, jis turi nematyti jokios prasmės ir jokio tikslo; jis turi būti nihilistas. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 90p.)
Balsuoti:
 3.4 (9)
Komentarai (0)
... kiekviena idėja, susidūrusi su žeme, netenka dalies savo grožio. Virsdama kūnu, ji yra priversta prisiimti medžiagos sunkumą ir tamsumą. Tačiau dėl to dar nekyla jokios esminės priešingybės tarp idėjos, esančios sąmonėje, ir idėjos, įvykdytos objektyviniuose gyvenimo pavidaluose. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 83p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Minia, žmonių masė yra tasai pasyvus istorinis laukas, kuriame vyksta idėjinių pradų susikirtimas. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 67p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jeigu būtį kūrybiškai pavadinsime, pasigaudami v a i z d i n i o prado žodyje, turėsime poeziją. jeigu tą pačią būtį kūrybiškai pavadinsime, pasigaudami s ą v o k i n i o prado žodyje, gausime filosofiją. Filosofija ir poezija yra dvi to p a t i e s dalyko pusės. Surištos savo pagrindu ir savo esme, jos persiskiria tik išviršiniuose objektyviniuose savo pavidaluose. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 18p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
Poezijos objektas - giliausia šio žodžio prasme - yra b ū t i s. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 16p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
F i l o s o f a s  ir  p o e t a s   k u r i a   s a k y d a m i. Jie, kaip ir Adomas kūrinijos akivaizdoje, duoda  v a r d u s giliausiems savo sielos virpėjimams, giliausioms įžvalgoms į būties sąrangą; jie pavadina daiktus - jų ypatybes, jų santykius ir galop pačią jų esmę. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 12p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 18
1 2